REGULAMIN KONKURSU „Jak postrzegasz markę Jaguar Land Rover”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu „Jak postrzegasz marki Jaguar i Land Rover” (dalej: Konkurs) jest Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. (dalej: „Organizator Konkursu”).
  2. Konkurs jest pierwszym etapem projektu Young Master Mechanic (dalej: „Projekt”).
  3. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich uczniów ostatniej klasy szkół średnich o profilu motoryzacyjnym, którzy przystąpią do Konkursu rejestrując się na stornie konkursu https://staz.jaguarlandrover.pl. Zgłoszenie do Konkursu uznaje się za skuteczne, jeśli najpóźniej do 31 marca 2023 r. nastąpi rejestracja i przesłanie pracy.
  4. Konkurs trwać będzie od 1 lutego do 31 marca 2023 r.
  5. Uczestnikami Konkursu są pełnoletni uczniowie ostatniej klasy Szkół, którzy przystąpią do Konkursu zgodnie z pkt 1.3. Regulaminu („Uczestnicy”).
  6. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 2. PRZEBIEG KONKURSU, WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
  1. Zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik dokonuje na stronie internetowej https://staz.jaguarlandrover.pl („Rejestracja”). Rejestracja polega na podaniu przez Uczestnika następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik. W Konkursie mogą brać Udział wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany powyżej.
  2. Konkurs polega na wykonaniu samodzielnie (nie jest dopuszczalna praca w zespołach) pracy w dowolnej formie artystycznej na temat „Jak postrzegasz marki Jaguar i Land Rover” w dowolnym obszarze tej marki (dalej: „Praca”) i zamieszczenie treści/wizerunku Pracy drogą elektroniczną na platformie cyfrowej https://staz.jaguarlandrover.pl nie później niż do 31 marca 2023 r. do godz. 23:59.
  3. Każdy Uczestnik może złożyć do Konkursu tylko jedną Pracę. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika kilku prac, w Konkursie weźmie tylko jedna praca tego Uczestnika, przesłana najpóźniej (liczy się data i godzina zamieszczenia Pracy na platformie wskazanej w pkt 2.2. Regulaminu).
  4. Spośród Prac przesłanych z każdej Szkoły wybrane zostaną dwie Prace, to jest po jednej Pracy dwóch Uczestników z tej Szkoły.
  5. Jeśli z danej Szkoły udział w Konkursie weźmie nie więcej niż dwóch Uczestników, finalistą Konkursu zostaje każdy z tych Uczestników, a przesłane przez nich Prace są Pracami Finałowymi.
  6. Jeśli z danej Szkoły zostaną przesłane Prace przez więcej niż dwóch Uczestników, wyboru dwóch Prac Finałowych dokona Jury Konkursowe w składzie trzyosobowym: przedstawiciel Importera marek Jaguar i Land Rover – Przewodniczący Jury Konkursowego, przedstawiciel Dealera marek Jaguar i Land Rover z danego obszaru, w którym znajduje się Szkoła – Członek Jury Konkursowego oraz przedstawiciel Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik – Członek Jury Konkursowego.
  7. Wybór dwóch Prac Finałowych, o których mowa w pkt 2.6. dokonywany jest przez Jury Konkursowe w ten sposób, że każdy z członków Jury samodzielnie oceni Prace w trzech aspektach:
    pod kątem wybranego przez Uczestnika obszaru,
    pod kątem sposobu przedstawienia przez Uczestnika danego zagadnienia lub obszaru oraz
    pod kątem innowacyjnego podejścia do tematu, przyznając danej Pracy w każdym aspekcie jedną ocenę w skali od 1 do 10. Suma ocen składa się na ocenę łączną przyznaną danej Pracy przez każdego z Jurorów. W przypadku, gdy kilka Prac z danej Szkoły otrzyma taką samą ocenę łączną, decyduje głos Przewodniczącego. Z przebiegu oceniania sporządza się protokół.
  8. Uczestnicy-autorzy wszystkich Prac Finałowych są zwycięzcami w Konkursie. Zwycięzcy w Konkursie zostaną zawiadomieni o tym fakcie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023r., drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 3. NAGRODY W KONKURSIE
  1. Nagrodą dla Uczestników będących autorami Prac Finałowych jest uczestnictwo w kolejnym etapie Projektu, czyli w szkoleniach technicznych w Centrum Szkoleniowym Jaguar Land Rover (dalej: „Szkolenie”). Termin i miejsce odbycia Szkolenia zostanie przekazany zwycięzcom Konkursu w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 2.8. Regulaminu.
  2. Szkolenie zakończy się oceną Uczestników dokonaną przez prowadzącego szkolenia. Wystawiona ocena pozytywna będzie podstawą do otrzymania możliwości odbycia płatnego stażu w wybranym serwisie Jaguar Land Rover. Warunki odbywania płatnego stażu nie są elementem niniejszego Konkursu.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Inchcape JLR Poland sp. z o.o. . na zasadach przewidzianych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zrealizowania nagród przyznanych w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  4. Uczestnicy nie przenoszą na Organizatora Konkursu praw autorskich do Prac. W przypadku chęci wykorzystania przez Organizatora Konkursu Prac do celów marketingowych, Organizator Konkursu zawrze odrębne porozumienie z Uczestnikiem-autorem Pracy. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnienie wizerunku Prac przez Organizatora Konkursu na platformie cyfrowej https://staz.jaguarlandrover.pl.
  5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi Konkursu wyłącznie przez Uczestników, najpóźniej do 7.05.2023 r. godz. 23:59, drogą elektroniczną na adres maciej.bobrowski@jaguarlandrover.pl (decyduje data i godzina wpływu reklamacji na ten adres). Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu do kontaktu jak również wskazanie konkretnych i wyczerpujących przyczyny reklamacji oraz preferowany sposób kontaktu (adres e-mail).
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty jej otrzymania, chyba, że wyjaśnienie reklamacji wymagać będzie dłuższego terminu w szczególności wobec przeprowadzenia czynności sprawdzających. W takim wypadku Organizator konkursu zawiadomi Uczestnika składającego reklamację o przewidywanym terminie jej załatwienia, wskazując każdorazowo przyczynę niezałatwienia reklamacji w terminie.
  4. Reklamację będzie każdorazowo rozpatrywać Komisja Reklamacyjna w składzie: przedstawiciel Importera marek Jaguar i Land Rover – Przewodniczący Komisji Reklamacyjnej, przedstawiciel Dealera marek Jaguar i Land Rover z danego obszaru, w którym znajduje się Szkoła – Członek Komisji Reklamacyjnej oraz przedstawiciel Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik składający reklamację – Członek Komisji Reklamacyjnej.
  5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o decyzji Komisji Reklamacyjnej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji w sposób ustalony zgodnie z punktem 4.2. niniejszego Regulaminu. Termin ten uważa się za dochowany jeśli w tym czasie wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres Uczestnika podany w reklamacji.
  6. Niewniesienie reklamacji zgodnie z wymogami Regulaminu wyłącza prawo Uczestnika do dochodzenia roszczeń dotyczących Konkursu na drodze postępowania sądowego.

 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym zrealizowania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Inchcape JLR Poland Sp. z o.o.. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest jawny i jest dostępny na stronach internetowych Organizatora: https://staz.jaguarlandrover.pl.
  2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie internetowej Organizatora Konkursu: https://staz.jaguarlandrover.pl
  3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez złożenie własnoręcznie podpisanego pisemnego oświadczenie złożonego na adres Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika rezygnującego z uczestnictwa w Konkursie, jeśli zostały one udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu oraz usunie wizerunek Pracy tego Uczestnika ze swoich zasobów cyfrowych.
  4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
  5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.